سوالات متداول

مدارك محرميت بله

استعمال قليون داخل اتاق امكانش نيست.

سرمايش اتاقها پنكه است.

رستوران محلي بله

خير

تور خير

آبشار، رودخونه در واقع طبيعت گردي