img

بهاری خونه

 • تنها اتاق تراس دار
 • مساحت : ۴ در ۵
 • ظرفیت ۲ تا ۴
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

بالاخونه

 • -
 • مساحت : ۳ در ۴
 • ظرفیت ۲ تا ۳
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

شاه نشین

 • -
 • دو اتاق تو در تو با درب چوبی وسط
 • ظرفیت ۴ تا ۵
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

تابستان نشین

 • -
 • دو اتاق تو در تو با درب چوبی وسط
 • ظرفیت ۶ تا ۸
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

ری حان

 • -
 • دو اتاق تو در تو با درب چوبی وسط
 • ظرفیت ۸ تا ۱۲
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

گل نار

 • -
 • دو اتاق تو در تو با درب چوبی وسط
 • ظرفیت ۷ تا ۱۲
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

نارنج

 • -
 • دو اتاق تو در تو با درب چوبی وسط
 • ظرفیت ۴ تا ۶
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه سقفی
img

ترنج

 • تنها اتاق تخت دار مجموعه
 • دو اتاق تو در تو با درب چوبی وسط
 • ظرفیت ۲ تا ۴
 • گرمایش : بخاری،کرسی
 • سرمایش : پنکه ایستاده